คาถาเงินล้าน

คาถาเงินล้าน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต

สัมมาสัมพุทธัสสะ. (๓ จบ)

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม.
พรหมา จะ มะหาเทวา สัพเพ ยักขา ปะลายันติ.
พรหมา จะ มะหาเทวา อะภิลาภา ภะวันตุ เม.

มะหาปุญโญ มะหาลาโภ ภะวันตุ เม.
มิเตพาหุหะติ.
พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม.
สัมปะติจฉามิ เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤๅๆ.

พลานุภาพพระคาถาเงินล้าน

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม.
พรหมา จะ มะหาเทวา สัพเพ ยักขา ปะลายันติ*.
(ท่อนนี้ มีอานุภาพปัดเป่าอุปสรรคที่ติดขัดให้หมดไป)

พรหมา จะ มะหาเทวา อะภิลาภา ภะวันตุ เม.
(ท่อนนี้ ขอพรหมและมหาเทพประทานลาภให้, คาถาเงินแสน)

มะหาปุญโญ มะหาลาโภ ภะวันตุ เม.
(ท่อนนี้ สวดให้เกิดบุญบารมีบันดาลให้เกิดลาภผลไม่ขาดสาย)

มิเตพาหุหะติ.
(เป็นคาถาเงินล้าน)

พุทธะ มะอะอุ นะโม พุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง
วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม.
(ท่อนนี้ เป็นคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าสวดเพิ่มทรัพย์ที่มีให้งอกทวีคูณ)

สัมปะติจฉามิ. เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤๅๆ
(ท่อนนี้ มีอานุภาพเร่งลาภให้บังเกิดผลเร็วขึ้น)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest