คาถาบูชาพระสีวลี

คาถาบูชาพระสีวลี
โชคลาภคูณทวี มั่งมีศรีสุข

สวด 3 จบ 5 จบ หรือ 9 จบ สวดภาวนาประจำโชคลาภเงินทองมีมาไม่ขาดสาย

สีวะลี จะ มะหาเถโร
เทวะตา นะระปูชิโต
โส ระโห ปัจจะยาทิมหิ

อะหัง วันทามิ ตัง สะทา
สีวะลี จะ มะหาเถโร

ยักขาเทวาภิปูชิโต
โส ระโห ปัจจะยาทิมหิ

อะหัง วันทามิ ตัง สะทา
สีวะลี เถระคุณัง เอตัง

สะวัสดิลาภัง ภะวันตุ เม


คำบูชาขอลาภพระสีวลี
(ประจำวัน)

คนเกิดวันอะไร ก็ให้สวดวันนั้น เป็นประจำทุกวัน เสริมโชคลาภ เงินทอง

วันอาทิตย์ (ให้ภาวนา ๖ จบ)

ฉิมพะลี จะ มหานามัง สัพพะลาภัง ภะวิสสะติ เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยัง มะมะ ฯ

วันจันทร์ (ให้ภาวนา ๑๕ จบ)

ยัง ยัง ปุริโสวา อิตถีวา ทูเรหิวา สะมีเปหิวา เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยัง มะมะ ฯ

วันอังคาร (ให้ภาวนา ๘ จบ)

ฉิมพะลี จะมหาเถโร โสะโห ปัจจะยาทิมหิ เชยยะลาโภ มหาลาโภ สัพพะลาภา ภะวันตุ สัพพะทา ฯ

วันพุธ (ให้ภาวนา ๑๗ จบ)

ทิตติตถะภะเวราชา ปิยาจะ คะระตุเม เย สารัตติ นิรันตะรัง สัพพะสุขาวะหา ฯ

วันพฤหัสบดี (ให้ภาวนา ๑๙ จบ)

ฉิมพะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทา ฯ

วันศุกร์ (ให้ภาวนา ๒๑ จบ)

ฉิมพะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะรปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มหาลาภัง กะโรนตุ เม ลาเภนะ อุตตะโม โหติ สัพพะลาภะ ภะวันตุ สัพพะทาฯ

วันเสาร์ (ให้ภาวนา ๑๐ จบ)

ฉิมพะลี จะ มหานามัง อินทาพรหมา จะ ปูชิตัง สัพพะลาภัง ปะสิทธิ เม เถรัสสานุภาเวนะ สะทา สุขี ปิยัง มะมะ ฯ


คาถาบูชาพระสีวลี
ในคาถามหาจักรพรรดิ

สีวลี จะ มะหาเถรัง
อะหัง วันทามิ ทูระโต


คาถาบูชาพระสีวลี
ในพระคาถาชินบัญชร มีดังนี้

พระคาถาบนนี้ เป็นการอัญเชิญ พระอริยสงฆ์เถระทั้ง 5 องค์มาประดิษฐานที่หน้าผาก คือ พระปุณณะ พระองคุลีมาล พระอุบาลี พระนันทะ และพระสีวลีเถระ ผู้มีลาภมาก

ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ
อุปาลี นันทะ สีวลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา

นะลาเฏ ติละกา มะมะ.


คาถาหัวใจพระสีวลี

คาถาบทนี้ใช้เสกน้ำล้างหน้า จะประสบโชคลาภ เจรจาค้าขายสำเร็จ

นะ ชาลีติ ปะสิทธิลาภา


คาถาหัวใจเศรษฐี

“อุ อา กะ สะ”

อุ มาจาก อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น ขยัน พากเพียร พยายาม ไม่ลดละ มีความอุตสาหะในการหาเลี้ยงชีพที่สุจริต ไม่เกียจคร้าน ไม่ท้อแท้สิ้นหวัง หมดหวัง กระตือรือล้นอยู่เสมอ

อา มาจาก อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา คือการดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินที่หามาได้ ไม่ให้สูญหาย เสียหาย

กะ มาจาก กัลยาณมิตตตา ความมีเพื่อนที่ดี มีความรู้ดี ชักชวนแนะนำไปทางที่ดี ประคับประคอง ป้องกัน และให้มีสติ ปัญญา เป็นกัลป์ยาณมิตร

สะ มาจาก สมชีวิตา การใช้ชีวิตที่เหมาะสม พอเหมาะ พอดี รู้จักกำลังของตนเอง ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือยเกินตัว ไม่ใช้เกินฐานะ ความสามารถ จนเป็นหนี้สินล้นตัว

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest